Duplikaty

Dodano: 13.09.2022

Procedura wydawania duplikatów

legitymacji szkolnej, karty rowerowej i świadectwa szkolnego

oraz pobierania opłat za te czynności

w Publicznej Szkole Podstawowej Sióstr Salezjanek im. Świętej Rodziny w Rumi

 

 

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2014 poz. 893 z późn. zm.).

- Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. 2015 poz. 783).

- Ustawa. o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 roku  (Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. 2013 poz. 512).

                       

I.                   Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej) o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia) oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.

Powyższą opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły.

4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w związku ze zmianą danych ucznia nie pobiera się opłaty.

5. Duplikat legitymacji szkolnej wystawia się w terminie do 10 dni.

 

II.                Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.

2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).

3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.

4. Duplikat karty rowerowej wystawia się w terminie do 10 dni.

 

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice/prawni opiekunowie ucznia lub pełnoletni absolwent mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa (załącznik nr 3 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej) z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określeniem:

- rodzaju świadectwa (promocyjne / ukończenia szkoły),

- roku ukończenia szkoły / klasy.

2. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu, tj. 26,00 zł.

Powyższą opłatę należy uiścić w sekretariacie szkoły.

4. Duplikat świadectwa wystawia się w terminie do 14 dni roboczych, jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.

 

  1. Sposób załatwienia.

1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.

2.    Duplikat zawiera:

-       na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”,

-       dane zgodnie z dokumentacją przebiegu nauczania,

-       nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich nieczytelności,

-       datę wystawienia duplikatu,

-       podpis dyrektora szkoły,

-       pieczęć urzędową.

3.     Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku.

4.    Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.

5.    Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”   Dnia 29...

Organizacja rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września 2023 r.       klasy IV -...