Koncepcja pracy Szkoły

Dodano: 08.02.2023

 

KONCEPCJA  PRACY  SZKOŁY

Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek
im. Świętej Rodziny w Rumi

 

Podstawa prawna: § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

Koncepcja pracy Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek
im. Świętej Rodziny w Rumi opiera się na trójmianie

·         ROZUM przyjmuje się podmiotową koncepcję w procesie wychowania i nauczania

RELIGIA podkreśla się wartości wynikające z przyjęcia Ewangelii
MIŁOŚĆ przejawia się w nieustannej trosce o dobro ucznia

 

 

WIZJA SZKOŁY

 

            Celem szkoły jest "wychowanie młodych na dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli". Stąd chcemy, aby owocem działań dydaktyczno-wychowawczych był uczeń:

-        sumienny i zaangażowany w zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę swoich możliwości;

-        ciekawy świata i zaangażowany w jego poznawanie oraz szanujący przyrodę;

-        odkrywający swoje talenty i zdolności, które będzie mógł wykorzystać dla dobra swojego i innych osób;

-        świadomy swojej wartości wynikającej z godności dziecka Bożego;

-        umiejący odróżnić dobro od zła, żyjący w oparciu o dekalog;

-           świadomy historii, kultury i tradycji swojego narodu i wynikających stąd postaw patriotycznych i obywatelskich;

-           szanujący Ojczyznę i jej symbole narodowe;

-           wrażliwy na potrzeby innych i gotowy do niesienia pomocy;

-           prawdomówny, sprawiedliwy w ocenie swojego zachowania i gotowy do naprawienia błędu;

-           odpowiedzialny za swoje postępowanie i wybory;

-           świadomy zagrożeń współczesnego świata;

 

MISJA SZKOŁY

 

            Nasza szkoła wszystkie swoje zadania wypełnia w oparciu o Ewangelię i nauczanie Kościoła Katolickiego, w duchu systemu wychowawczego św. Jana Bosko.

            Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.

            Wspiera rodziny w jej funkcji wychowawczej i współpracuje z rodziną w tym, co dotyczy integralnego rozwoju i dobra dziecka.

Cele pracy szkoły we wskazanych obszarach realizowane
są w następujący sposób:

 

1.      DYDAKTYKA

Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać – to najlepsza filozofia

                                                                                                                      (św. Jan Bosko)

-        Postawa nauczyciela jest świadectwem kierowania się wartościami chrześcijańskimi
w życiu osobistym i w pracy dydaktyczno-wychowawczej

-        Nauczyciel w relacji do ucznia jest świadkiem, mistrzem i przewodnikiem

-        Nauczyciel dba o swoją formację chrześcijańską i stale doskonali kwalifikacje zawodowe

-        Nauczyciel aktywnie uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej

-        Nauczyciel rzetelnie prowadzi dokumentację szkolną

-        Nauczyciel podejmuje wszelkie starania, by jego zajęcia dydaktyczne były prowadzone
w sposób rzetelny i twórczy, zgodnie z planem nauczania

-        Nauczyciele uczestniczą w pracy zespołów w celu podniesienia jakości pracy szkoły

-        Nauczyciele współpracują ze sobą w celu planowania efektywniejszej pracy z uczniem

-        Nauczyciel wspiera ucznia w integralnym rozwoju, indywidualizując proces nauczania

-        Nauczyciele różnicują wymagania zgodnie z rozpoznanymi możliwościami uczniów

-        Uczeń osiąga optymalne wyniki – na miarę swych możliwości, gdy z zaangażowaniem uczestniczy w obowiązkowych zajęciach szkolnych; tylko usprawiedliwione powody zwalniają go z zajęć

-        Nauczyciele, wykorzystując bogatą bazę dydaktyczną szkoły, stosują metody aktywizujące i motywujące wszystkich uczniów do pracy

-        Rodzice zachęcają dziecko do wyboru proponowanych przez szkołę zajęć, które pomogą mu pod kierunkiem nauczyciela rozpoznać zdolności i rozwinąć zainteresowania oraz pomóc słabszym

-        Nauczyciel przekazuje informacje o osiągnięciach, postępach, trudnościach uczniom i ich rodzicom

-        Nauczyciel w celu przygotowania do sprawdzianu po klasie ósmej przeprowadza testy próbne, analizuje wyniki i ustala wnioski do dalszej pracy z uczniem

-        Uczeń osiąga sukces gdy współpracuje z nauczycielami i jest wspierane przez najbliższych

-        Uczeń z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach, jeśli się do nich przygotuje w domu

-        Efektem ośmioletnie pracy dziecka, nauczycieli oraz rodziców jest zadowalający wynik ucznia na egzaminie ósmoklasisty

 

2.      WYCHOWANIE

Wychowanie jest sprawą serca;

Wystarczy, że jesteście młodzi, abym was kochał

                                                             (św. Jan Bosko)

 

-        Katolicki charakter szkoły i przykład rodziców pozwala uczniom poznawać i stosować wartości i zasady wypływające z Ewangelii

-        Rodzice akceptują wychowanie w duchu systemu prewencyjnego św. Jana Bosko, który nauczyciele stosują jako metodę wychowawczą

-        Nauczyciele przyjmują personalistyczną koncepcję człowieka – ucznia jako podmiotu w procesie wychowania i nauczania

-        Uczeń zna historię, kulturę i tradycję swojego regionu i narodu – razem z rodzicami uczestniczy w świętach patriotycznych i religijnych organizowanych na terenie szkoły

-        Współpraca z rodziną wspomaga proces poznawania przez dziecko problemów współczesnego świata i kształtuje odpowiedzialne postawy prospołeczne

-        Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i klasy

-        Nauczyciel, we współpracy z rodzicami, udziela uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń i trudności

-        Uczeń wie jak okazywać szacunek i życzliwość innym, i tak samo jest traktowany

-        Uczeń ma zapewnioną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

-        Proces wychowania wspiera atmosfera radości

 

 

3.      OPIEKA

Bóg Cię widzi i kocha 

                                               (św. Jan Bosko)

 

-        Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie i zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nad którymi sprawuje opiekę w szkole i poza nią

-        Obecność nauczyciela przy uczniu i w grupie – salezjańska asystencja, daje poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, obdarza życzliwością, wspiera mądrą radą i upomnieniem, a w trudnościach – pomocą

-        Nauczyciel uzupełnia wiedzę na temat stosowania i przestrzegania przepisów bhp, zasad udzielania pierwszej pomocy

-        Uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania oraz podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, wie, gdzie i do kogo może zwrócić się o pomoc

-        Uczeń wie, jak postąpić w sytuacjach zagrożenia wobec innych i samego siebie

-        Nauczyciele, uczniowie i pracownicy dbają o powierzone im mienie szkoły: budynek i jego otoczenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne

-        Nauczyciel zna zasady odbioru dzieci ze szkoły przez rodziców lub upoważnione osoby

-        Wychowawca sprawuje opiekę nad jednym oddziałem klasowym

-        Wychowawca rozpoznaje sytuacje rodzinne i potrzeby każdego ucznia

-        Nauczyciel uwrażliwia uczniów na potrzeby słabszych

-        Uczeń ma świadomość swoich praw i obowiązków, może liczyć na koleżeńską pomoc

-        W szkole obowiązują regulaminy: boiska, sali gimnastycznej, sali komputerowej, stołówki, korzystania z basenu

-        Budynek i otoczenie szkoły jest monitorowane w celu zapewnienie większego bezpieczeństwa

 

4.        WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

"Mało słów, a wiele czynów"

                                                   (św. Jan Bosko)

 

-        Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu szkoły

-        Współpraca z parafiami, do których przynależą nasi uczniowie i z innymi instytucjami (np. PPP, Policja, Biblioteka, MOPS)

-        Włączanie się całej wspólnoty wychowawczej w uroczystości i w akcje charytatywne szkolne i pozaszkolne

-        Organizowanie i uczestniczenie w konkursach międzyszkolnych

-        Współpraca z Niepublicznym Przedszkolem Sióstr Salezjanek

-        Obserwacja losów absolwentów i podtrzymywanie z kontaktów z wychowankami.

 

 

5.      ZARZĄDZANIE

"Tak pracować, jakby się miało żyć wiecznie. Tak żyć, jakby trzeba było jutro umierać"

                                                                                                  (św. Jan Bosko)

 

-        Praca nauczyciel pracują w zespołach w celu doskonalenia pracy szkoły

-        Podejmowanie działań wzbogacających wyposażenie szkoły

-        Chrześcijańska i salezjańska formacja społeczności szkolnej

-        Udział w formacji zawodowej - kursy, szkolenia, itp.

-        Wdrażanie wniosków z nadzoru pedagogicznego, w tym, z ewaluacji wewnętrznej do planowania rozwoju szkoły.

 

6.      OWOCEM DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH OPARTYCH O WW. KONCEPCJĘ PRACY SZKOŁY JEST UCZEŃ:

-    świadomy własnej wartości wynikającej z godności dziecka Bożego,

-    umiejący odróżnić dobro od zła, starający się żyć godnie i pięknie w oparciu o dekalog,

-    odkrywający swoje talenty i zdolności mające służyć społeczeństwu,

-    wrażliwy na potrzeby innych, empatyczny,

-    chętnie uczący się i zdobywający nowe umiejętności,

-    aktywny w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, niosący pomoc
 w miarę swojego wieku, zdolności i możliwości,

-    świadomy historii, kultury i tradycji swojego narodu i wynikających stąd postaw patriotycznych i obywatelskich,

-    sumienny, uczciwy, szanujący ojczyznę i jej symbole narodowe.

 

 

Koncepcja może być modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami w celu podnoszenie jakości pracy szkoły.

Dokument dostępny jest na www.salezjankirumia.pl i w bibliotece szkolnej

 

Rumia, 09 września 2015r.


INFORMACJE DLA RODZICÓW

Wyniki etapu wojewódzkiego konkursu dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”   Dnia 29...

Organizacja rozpoczęcia Roku Szkolnego 2023/2024 w dniu 4 września 2023 r.       klasy IV -...